You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

 

Theo Everaers Horeca Leverancier B.V. ( TEHO BV )

Economiestraat 4

6135 KV Sittard

KvK nr.: 14618191

                                               

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van |Theo Everaers Horecaleverancier B.V. gevestigd te Sittard, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2 : OVEREENKOMST

 1. Een aanbod aan de potentiele Koper wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:
  - De potentiele Koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevoerd op het daarvoor bestemde invulscherm van de Website en deze gegevens via elektronische weg aanTEHO BV verzonden. Deze zijn door TEHO BV ontvangen.
  - of TEHO BVheeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiele Koper, hetgeen door de potentiele Koper mondeling en/of schriftelijk is geaccordeerd.
  Een overeenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd of, als het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven, juiste e-mailadres. Deze overeenkomst kan worden geannuleerd door TEHO BV indien de Koper niet aan de door TEHO BV gestelde voorwaarden voldoet of indien op een bepaald moment blijkt dat de Koper in het verleden niet heeft voldaan aan de voorwaarden.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of voorwaarden laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

 1. Alle prijzen die de gebruiker hanteert zijn in euro’s en exclusief (inclusief voor particulieren) BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen- reis - transport- en of administratie kosten tenzij anders uitdrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Teho hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Teho te allen tijde wijzigen.
 3. Verhoging van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Teho niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Levering geschiedt franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt niet bederfelijke c.q. houdbare zaken (waaronder geconserveerde en diepgevroren food products) en/of andere zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslagen/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreken blijft aan zijn verplichtingen te voldoe , is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand , gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden t zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt bederfelijke c.q. niet houdbare zaken (food products) aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, zal de gebruiker zich inspannen de zaken te verkopen. Indien de gebruiker er niet in slaagt de betreffende zaken te verkopen, behoudt hij zich het recht voor de zaken te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietigen van de zaken als hiervoor beschreven, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen.
 8. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichting van de wederpartij de overeenkomst c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. Een ingevolge lid 7 van dit artikel eventueel ontvangen verkoopbedrag strekt in mindering op hetgeen de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is.
 9. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlagen, alvorens tot levering over te gaan.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG LEVERING

 1. Wanneer de levering of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of onder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtig de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolgde van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overnacht dan ook, dan heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan hem verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
 3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 4. De wederpartij staat niet in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening van de wederpartij, opgeslagen, dan wel verkocht, dan wel vernietigd, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

 

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage beschadigd , incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het –ter beoordeling van de gebruiker- noodzakelijk mocht blijken , wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

ARIKEL 9: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van niet bederfelijke c.q. houdbare zaken (waaronder geconserveerde en diepgevroren (food products) en/of andere zaken (non-food producten) c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleiding bon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zakenc.q. beëindigen van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van bederfelijke c.q. niet houdbare zaken (food products) tot controle ervan over te gaan. Met betrekking tot deze food producten moeten reclames van welke aard dan ook binnen 48 uur na aflevering schriftelijk of per fax door de wederpartij aan de gebruiker zijn gemeld.
 5. Indien bovengemelde reclame(s) niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is/zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 6. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten , aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
 7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 9. Indien voor het onderzoek naar de klacht retour zending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 11. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be - of verwerkt , beschadigd of overgepakt, vervalt alk recht op reclame.
 12. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen in de ruimste zin des woord, behouden voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden , gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 6. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 7. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijn in acht.
 9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en zover:
 10. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundigheid en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 11. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 11: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
 4. Zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 5. Zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 6. Heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten en/of op de factuur vermelden.
 7. Ter keuze van de gebruiker kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 8. Indien wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. indien de wederpartij uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

 

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichting jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijnde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst de ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoring door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL: 16 ANNULERING EN ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel; overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q. tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet restitueert.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVEOEGDE RECHTER

 1. Op- de tussen de gebruiker ne wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands rechts worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voorvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is in |Neerland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.